Myszyniec, dnia 28.07.2022 r.

Burmistrz Myszyńca

ON.SG.2111.1.2022

 

INFORMACJA O ZAMIARZE OGŁOSZENIA KONKURSU

NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ks. WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO MYSZYŃCU

 Burmistrz Myszyńca informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 19.08.2022 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 27.09.2022 r.

 

Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości:

Dochowanie terminu określonego § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, tj. podanie do publicznej wiadomości informacji
o zamiarze ogłoszenia konkursu na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna, nie jest możliwy
z uwagi na fakt, iż obecna Pani dyrektor złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 27.09.2022 r.

W związku z powyższym podaje się przedmiotową informację do publicznej wiadomości w terminie krótszym niż określony § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Stanisław Ścibek