Plakat konkursu

Regulamin konkursu „Skierkowski.21” 

I.                   Cele Konkursu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom gminy Myszyniec postaci i dorobku księdza Władysława Skierkowskiego.
 2. Popularyzowanie kultury regionalnej.
 3. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.
 4. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
 5. Popularyzacja działań Biblioteki na rzecz rozpowszechniania czytelnictwa.
 6. Zaciekawianie literaturą regionalną.
 7. Wzbogacanie i rozwijanie różnych form wypowiedzi.
 8. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań oraz kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
 9. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i autoprezentacji.

II.               Organizatorzy:

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu Filia w Wykrocie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie

              pod honorowym patronatem Burmistrza Myszyńca oraz patronatem medialnym e-Ostrołęka.

III.            Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z Gminy Myszyniec, ich rodziców i wszystkich zainteresowanych postacią i działalnością księdza Władysława Skierkowskiego.

IV.            Zasady konkursu:

1.      Uczestnicy mogą połączyć się w drużyny od 3 do 5 osób z innymi osobami w różnym wieku. Drużynę mogą utworzyć osoby niekoniecznie spokrewnione ze sobą. W każdej drużynie członkiem musi być co najmniej jeden uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej na terenie Miasta i Gminy Myszyniec.

2.      Zadaniem uczestników jest wykonanie 5 zadań:

 • Zadanie nr 1 – wypełnienie testu wiedzy o patronie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu on-line. Na wypełnienie testu drużyna będzie miała 1 godzinę zegarową. Link będzie dostępny do 26 listopada 2021 r. na profilach społecznościowych Facebook:
  • Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu,
  • Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – Filii w Wykrocie,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie.

Link do testu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGKsbd_MaU-11MYXceJ9aOBK-oreAyFCvAvg-APbNqtUOU80TldXN1Q2MkxaQlA5S1JKTE5SU0FEVC4u

Pomocna literatura: Ksiądz Władysław Skierkowski w służbie Bogu i Ojczyźnie, Katarzyna Stołoska-Fuz.

 • Zadanie nr 2 – wykonanie kartki i zredagowanie życzeń imieninowych dla Ks. Władysława Skierkowskiego.
 • Zadanie nr 3 – wypisanie wszystkich miejsc, w których upamiętniono postać księdza Skierkowskiego na terenie Gminy Myszyniec oraz zrobienie zdjęcia całej drużynie
  w jednym wybranym miejscu upamiętnienia.
 • Zadanie nr 4 – wymyślenie pytań (od 3 do 5), które uczestnicy konkursu chcieliby zadać księdzu Skierkowskiemu gdyby żył.
 • Zadanie nr 5 – zredagowanie listu do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu z prośbą                              o nadanie jednej z ulic w Myszyńcu imienia Księdza Władysława Skierkowskiego. W ocenie wykonania tego zadania, oprócz wymogów formalnych listu oficjalnego, Komisja Konkursowa będzie zwracała uwagę na merytoryczne uzasadnienie.

3.      Każda grupa może zgłosić tylko jedną pracę w każdym z zadań.

4.      Każde z zadań powinno zawierać metryczkę: imię i nazwisko autorów pracy oraz nazwę grupy.

5.      Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia do dnia 26.11.2021r.:

a)      podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Brak formularzy zgłoszeniowych spowoduje, że prace nie będą brane pod uwagę. WYPEŁNIAJĄC ZGŁOSZENIE NALEŻY PAMIĘTAĆ O NAZWIE DRUŻYNY;

b)     zestawu wszystkich prac konkursowych. UWAGA! Udzielone odpowiedzi do testu online (zadanie nr 1) zapisują się automatycznie, nie ma potrzeby wydruku odpowiedzi.

6.      Zestaw wszystkich prac konkursowych oraz formularze zgłoszeniowe powinny być złożone do dnia 26 listopada 2021 r.:

 • w siedzibie Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub
 • w siedzibie Filii Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Wykrocie, Wykrot 21C, 07-430 Myszyniec lub
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie, Wykrot 21C, 07-430 Myszyniec.

7.      Prace dostarczone i zgłoszone do udziału w konkursie nie będą zwracane autorom.

8.      Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości.

9.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz
w celach promocyjnych.

W przypadku osób poniżej 13 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.

10. Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową.

Prace oceniane będą pod względem:

 • zgodności z tematem,
 • poprawności ortograficznej i stylistycznej,
 • pomysłowości, atrakcyjności,
 • zgodności z warunkami regulaminu,
 • oryginalności pomysłu.

11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.    

12. O wynikach konkursu poinformujemy drogą internetową na wskazany adres e-mail lub telefonicznie. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami sanitarnymi.