Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bibliotekamyszyniec.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, - część plików nie jest dostępnych cyfrowo - brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych, - linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,.

Wyłączenia: - mapy są wyłączone z obowiązku z zapewniania dostępności, - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-03

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Jędrzejczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 772 11 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

I. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu

Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec
  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi jedno wejście:

1) Wejście główne do budynku od strony  Placu Wolności - wejście po schodach. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna:
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
1. Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysław Skierkowskiego w Myszyńcu Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego nie zapewnia dostępu do tłumacza migowego stosownie do ustawy o języku migowym.