Deklaracja dostępności
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:bibliotekamyszyniec.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 23.12.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.
Statut pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa BIP – https://bibliotekamyszyniec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Data Sporządzania deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację dostępności sporządzono dnia 23.12.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 297721677 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo - skargowej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna:
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
1. Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysław Skierkowskiego w Myszyńcu Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego zapewnia dostęp do tłumacza migowego stosownie do ustawy o języku migowym.