• 1. PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  a) wysłane monity – upomnienia i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych książek,
  b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek,
  c) wypożyczeni międzybibliotecznych– sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki(koszty przesyłki pocztowej),
  d) wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  e) usługi informacyjne, ksero i bibliograficzne,
  f) w formie kaucji– za wypożyczenie książek.
 3. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonymi przez Dyrektora MGBP.
 4. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:
  a) okazać dokument stwierdzający tożsamość i podać miejsce zamieszkania,
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych.
 8. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 9. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 10. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
 12. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać ze zbiorów. 
 • 2. KAUCJE
 1. Kaucje od czytelników pobiera się w następujących przypadkach:
  a)jeśli czytelnik nie jest mieszkańcem gminy,
  b)przy wypożyczeniu szczególnie cennych publikacji wartość kaucji jest ustalana każdorazowo zależnie od wartości dzieła.
 2. Po upływie roku zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja staje się własnością instytucji, przeznaczoną na jej cele statutowe.
 • 3. WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 6 woluminów na okres nie dłuższy niż 2 miesięcy.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można tylko na miejscu.
 • 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwracać uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą bibliotekarza inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece, bądź której wysokość jest równa wartości rynkowej i antykwarycznej.
 3. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może przyjąć za zagubione, zniszczone lub uszkodzone  książki ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty zakupu i oprawy nowej książki.
 4. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 • 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
 2. Jeżeli książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie czytelnik otrzymuje pisemne upomnienie.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek, instytucja dochodzi swoich roszczeń drogą sądową i egzekucją komorniczą, a czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów.
 • 6. INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE
 1. Biblioteka może świadczyć usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne oraz prowadzić wypożyczenia międzybiblioteczne.
 2. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do bezpłatnego korzystania z komputera i Internetu w czytelni, na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 • 7. SKARGI I WNIOSKI
 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
 • 8. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.