Regulamin Czytelni Internetowej

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego prowadzi czytelnię internetową, która jest ogólnie dostępna dla użytkowników i czynna w godzinach pracy biblioteki.
 2. Biblioteka nie pobiera  opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerze.
 3. Osoba zamierzająca korzystać z Internetu zwana dalej „Użytkownikiem” jest zobowiązana poinformować o tym fakcie bibliotekarza potwierdzając tym samym zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Bibliotekarz rejestruje korzystanie z Internetu Użytkownika w systemie bibliotecznym Mateusz w dziale Internet
 5. Indywidualna sesja użytkownika nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres.
 6. W czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych ani spożywać posiłków i napojów.
 7. Korzystanie z Czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwanie informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
 8. Użytkownikowi zabrania się:
 • uruchamiania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
 • niszczenia sprzętu,
 • wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza biblioteki,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 • pozostawiania własnych plików na dysku lokalnym komputera.
 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i przerwać sesję jeśli uznają, że wykonywane przez użytkownika czynności są niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz za ewentualną utratę danych Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie w/w regulaminu może skutkować utratą prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.