Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Język Polski jest „ą” „ę”- każdy uczeń o tym wie”

I. Cele Konkursu:
1. Propagowanie kultury wypowiedzi.
2. Kształtowanie postawy szacunku wobec języka ojczystego.
3. Integracja z Polakami mieszkającymi na Ukrainie.
4. Rozwijanie zainteresowań językiem polskim.
5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
6. Popularyzacja działań Biblioteki na rzecz rozpowszechniania czytelnictwa.
7. Wzbogacanie i rozwijanie różnych form wypowiedzi.
8. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań oraz kreatywności wśród dzieci
i młodzieży.
9. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji.
II. Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu Filia w Wykrocie,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego
w Wykrocie.
III. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie oraz uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Białej Cerkwi na Ukrainie.
IV. Zasady konkursu:
1. Uczestnik ma za zadanie stworzyć wiersz dotyczący języka polskiego
(w szerokim rozumieniu). Wiersz ma zawierać od 4 do 7 wersów i zawierać przynajmniej 4 dowolne słowa z „ą” lub „ę”. Wiersz należy umieścić w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na profilu społecznościowym Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – Filii w Wykrocie na Facebooku.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz.
3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do opublikowania wiersza w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na profilu społecznościowym Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – Filii w Wykrocie na Facebooku do dnia 07.03.2022 r. do godz. 12:00.
4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Brak formularzy zgłoszeniowych spowoduje, że prace nie będą brane pod uwagę.
5. Przewidywane są nagrody za udział w konkursie. Jedną z nagród będzie Nagroda Publiczności - otrzyma ją ta osoba, której wiersz zbierze najwięcej polubień.
6. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych.
W przypadku osób poniżej 13 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.
8. Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową.
Wiersze oceniane będą pod względem:
• zgodności z tematem,
poprawności ortograficznej, językowej i stylistycznej,
• pomysłowości, atrakcyjności,
• zgodności z warunkami regulaminu,
• oryginalności pomysłu.
9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
10. O wynikach konkursu poinformujemy drogą internetową, na wskazany adres e-mail lub telefonicznie. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami sanitarnymi.

Regulamin konkursu