ABC Myszynieckiego Archiwum Społecznego

Myszynieckie Archiwum Społeczne to niepaństwowy zasób archiwalny, który powstaje w ramach Centrum Archiwistyki Społecznej. Jego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Archiwum ma charakter zasobu cyfrowego przechowującego i promującego pamiątki związane z miastem i Gminą Myszyniec.

Załącznik do uchwały Nr XVIII 198/20

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2020 r.

STATUT

MIEJSKO–GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘDZ WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU

I. Przepisy ogólne

§ 1

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

§ 2

Biblioteka działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479 ze zm.).
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.).
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.).
 5. niniejszego statutu.

§ 3

 1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę Myszyniec, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Biblioteka została wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Myszyniec pod nr 2/1996.
 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Myszyniec, a terenem działania Miasto i Gmina Myszyniec.
 4. Biblioteka używa skróconej nazwy „MGBP w Myszyńcu”.

§ 4

 1. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Myszyńca z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 5

 1. Biblioteka używa następujących pieczęci:

1)podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i danymi teleadresowymi:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

im. Ks. Władysława Skierkowskiego

w Myszyńcu

07-430 Myszyniec, Plac Wolności 58

tel. 29 77-21-677, NIP 758-10-42-416

i Filii Bibliotecznej w Wykrocie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Ks. Władysława Skierkowskiego

w Myszyńcu

Filia w Wykrocie

07-430 Myszyniec, Pl. Wolności 58

2)okrągłej zawierającej w otoku napis:

„Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna”, a pośrodku „w Myszyńcu”

i Filii Bibliotecznej w Wykrocie okrągłej zawierającej w otoku napis: „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna”, a pośrodku „w Myszyńcu Filia w Wykrocie”

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy. Służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury na terenie swojego działania.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, na zewnątrz oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym informowanie o zbiorach własnych, i innych bibliotek,
 4. gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, w tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 5. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 6. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych dzieciom, ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 7. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, w tym elektronicznego katalogu zbiorów,
 8. popularyzowanie książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności,
 9. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy,
 10. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta i gminy,
 11. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
 12. współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, w formie  prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji projektów,
 13. podejmowanie innych zadań służących zaspokajaniu potrzeb czytelników oraz promocji gminy.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest dyrektor, który kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Myszyńca w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności

§ 9

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
 2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
 3. Pracowników Biblioteki i jej filii zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
 4. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 10

 1. Biblioteka mieści się w Myszyńcu przy ulicy Plac Wolności 58.
 2. Biblioteka prowadzi Filię Biblioteczna mającą swoją siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie Nr 21”C”.
 3. Do zakresu działania filii bibliotecznej należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. obsługa użytkowników biblioteki, w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i regionalnych,
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej a także gromadzenie i udostępnianie innych materiałów informacyjnych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy regionu,
 5. dokładne przygotowywanie statystyki rocznej,
 6. systematyczne egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych materiałów,
 7. okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu,
 9. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspakajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczności środowiska regionalnego,
 10. podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
 11. promocja i reklama imprez,
 12. przygotowanie niezbędnej dokumentacji organizowanych imprez,
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub określonych przez Dyrektora.
 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Decyzję o powołaniu filii bibliotecznych i ich likwidacji podejmuje Rada Miejska w Myszyńcu.
 3. W celu wypełniania zadań statutowych mogą być wprowadzane inne form organizacyjne Biblioteki uwzględniające szczególnie potrzeby czytelnicze i kulturalno - oświatowe użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ludzi starszych, a także niepełnosprawnych.

§ 11

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki, zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
 2. Dyrektor ustala regulamin wynagradzania pracowników, regulamin pracy oraz opracowuje program działania Biblioteki, który jest podstawą jej działalności.
 3. Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Myszyńca.
 4. Zasady oraz warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy korzystania ze zbiorów wypożyczalni, czytelni oraz czytelni internetowej MGBP w Myszyńcu.

§ 12

Przy Bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 13

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową opartą na przepisach prawnych wymienionych w rozdziale I, § 2 niniejszego statutu.

§ 14

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i rzetelności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Burmistrza Myszyńca.

§ 15

Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 16

Usługi biblioteki są powszechnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem, iż opłaty mogą być pobierane za:

 • usługi informacyjne, ksero, bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
 • za wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji.

§ 17

 1. Wysokość opłat, o których mowa w§ 16 ustala się w regulaminie biblioteki.
 2. Opłaty, o których mowa w § 16 pkt 1 nie mogą przekroczyć kosztów wykonywanej usługi.

§ 18

 1. Biblioteka może prowadzić inną działalność według zasad określonych w odrębnych

przepisach.

 1. Uzyskany dochód z działalności, o której mowa w ust.1, może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 20

Dyrektor Biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, każdego roku

przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w rozdziale II, § 7.

V. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej nadaje Rada Miejska w Myszyńcu.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przy MGBP w Myszyńcu działa Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki Wspólnie z Kołem Biblioteka organizuje wyjazdy do teatrów w Warszawie, Białymstoku, do Filharmonii w Łomży i muzeów. Spotkania Koła odbywały się od stycznia do czerwca raz w tygodniu (w każdą środę o godzinie 10:00). Członkowie Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki podczas spotkań  spędzali miło czas wykonując piękne domowe ozdoby, haftowali obrazy haftem krzyżykowym, robili  koronkę szydełkową oraz wykonywali  kurpiowskie czółka. Na okres trwającej pandemii Coronavirusa spotkania i wyjazdy zostały wstrzymane do odwołania.