Zaprojektuj własną maskę karnawałową

Regulamin Konkursu plastyczno - technicznego
„Bajkowa maska karnawałowa”


I. Cele Konkursu:
1. Pielęgnowanie tradycji karnawałowych
2. Popularyzacja działań Biblioteki na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
3. Zaciekawienie literaturą, popularnymi bajkami i baśniami dla dzieci,
4. Wzbogacanie i rozwijanie różnych form i technik plastycznych
5. Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni twórczej wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie prac plastycznych/technicznych
6. Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.
II. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
III. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-IV Szkoły Podstawowej.
IV. Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej opartej na motywach postaci bajkowych i fantastycznych w formie płaskiej lub przestrzennej wybraną przez siebie techniką przy użyciu dowolnych materiałów.
Kryteria oceny prac konkursowych
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych
• klasy 0 – II Szkoły Podstawowej
• klasy III-IV Szkoły Podstawowej.
Prace oceniane będą pod względem:
• Zgodności z tematem
• Pomysłowości wykorzystanych materiałów
• Walorów artystycznych i estetycznych (pomysłowość, atrakcyjność)
• Zgodności z warunkami regulaminu
• Oryginalności pomysłu
2. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, oraz klasę wypisane drukowanymi literami.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową.
5. Prace dostarczone i zgłoszone do udziału w konkursie nie będą zwracane autorom.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych.
7. W przypadku osób poniżej 13 roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub opiekun prawny.
8. Prace powinny być dostarczone do dnia 15 lutego 2022 r. do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego, ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec w godz. Od 9.00 – 17.00 z dopiskiem praca plastyczna/techniczna „Bajkowa maska karnawałowa”. Razem z pracami należy dostarczyć kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
9. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości.
10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
11. O wynikach konkursu poinformujemy drogą internetową na wskazany adres e-mail lub telefonicznie. Nagrody za udział w konkursie dostarczymy pocztą na wskazany adres lub do odebrania osobiście w Bibliotece.

Do pobrania regulamin oraz formularz zgłoszenia do konkursu: