REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WITRAŻE MYSZYNIECKIE/KURPIOWSKIE”
DLA KLAS VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizatorzy:

Burmistrz Myszyńca
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Współorganizator:
Powiat Ostrołęcki
Cele konkursu:
1. Przybliżenie uczestnikom konkursu sztuki witrażowej.
2. Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności.
3. Prezentacja własnych dokonań twórczych.
4. Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów ich pracy.
Adresaci konkursu:
Konkurs przeprowadzony zostanie wśród uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych z
Powiatu Ostrołęckiego.
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie: pracy plastycznej wykonanej techniką
papierowego witrażu na karcie formatu A3 z motywem wycinanki kurpiowskiej.
2. Technika plastyczna wykonania prac: witrażowa. Materiały: tektura, papier, bibuła, klej.
3. Do konkursu należy zgłosić maksymalnie po 4 prace ze Szkół Podstawowych z Powiatu
Ostrołęckiego, wyjątkiem są PSP w Wykrocie i w Wolkowych składające do 8 prac oraz
PSP w Myszyńcu, Kadzidle, Czarni, Łysych, Lelisie i Baranowie, które mogą dostarczyć
do 15 prac konkursowych.
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
5. Prace dostarczone i zgłoszone do udziału w konkursie nie będą zwracane autorom.
6. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja),
samodzielność i estetyka wykonania.
7. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla
uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe. Prace
należy opatrzyć danymi: imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy, które
umieszczamy na przymocowanej plakietce na froncie lub odwrocie pracy. Razem
z pracami należy dostarczyć kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 (uczestnik
poniżej 13. roku życia) lub nr 2 (uczestnik powyżej 13. roku życia) niniejszego regulaminu.
W przypadku osób poniżej 13. roku życia wszelkie oświadczenia woli składa rodzic lub
opiekun prawny.
8. Prace powinny być dostarczone do dnia 8 listopada 2023 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego, Plac Wolności 58,
07- 430, Myszyniec w godz. 9:00-17:00.
9. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac
w całości.
10. Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego.
12. Laureaci i uczestnicy zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
13. Wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora. Laureaci otrzymają
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.